1.1 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 22. března 2020?

10. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 22. března 2021

  • U Otína plánuje soukromý investor vybudovat SportPark. Rada města souhlasila s pronájmem pozemků za tímto účelem

Městské pozemky u Otína pronajalo město soukromým investorům na vybudování SportParku na základě rozhodnutí rady města už loni v červnu. Tehdy byly pozemky pronajaty dvěma soukromým osobám, ty si ale založily společnost SportPark R&F s.r.o. a požádaly radu města o revokaci usnesení a změnu nájemce ze soukromých osob na společnost. Rada města schválila záměr pronajmout pozemky společnosti SportPark R&F s.r.o. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 3054 orná půda o výměře 2473 4 m2, p.č. 232/3 trvalý travní porost o výměře 2780 m2 a část pozemku p.č. 232/1 trvalý travní porost o výměře 25798 m2, vše v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11. 2021 do 31.10.2031.

Sport Park JH žadatelé vybudují vlastním nákladem bez nároku na finanční vyrovnání, a to ani po skončení nájmu. „Myšlenka vybudování Sport Parku je založena na volnočasových aktivitách se zaměřením na pohyb v přírodě. Hlavní sportovní aktivita bude Fotbalgolf. Součástí Sport Parku bude zázemí, které zajistí drobné občerstvení a sociální zařízení. Celý Sport Park bude volně přístupný veškeré veřejnosti. Vstupné se bude platit za hraní na hřišti,“ vysvětlil záměr jednatel společnosti SportPark R&F s.r.o. Jiří Rotta. Fotbalgolf je mladý sport, který se zrodil v roce 2004 ve Švédsku a v Dánsku. Přes Německo, kde vznikla fotbalgolfová hřiště, se dostal i do Česka. Historie tohoto sportu začala v ČR roku 2013. Netradiční sport spojuje fotbal a golf. Fotbalgolfová hřiště mají z pravidla 18 jamek od 30 m do 200 m. Hraje se s fotbalovým míčem a cílem je dostat míč do jamky o průměru od 55 cm do 65 cm. Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky, podobné například v minigolfu. „město takové projekty samozřejmě vítá, protože nejen že se jedná o aktivity spojené s pohybem na čerstvém vzduchu, tak se bude jednat o místo, které nabídne nejen občanům našeho města všech věkových skupin smysluplné využití volného času“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk.

Mapa pozemků ZDE

  • Revitalizaci rybníku Bezděkov v Políkně provede společnost AQUEKO z Velkého Meziříčí

Do výběrového řízení na akci Revitalizace rybníku Bezděkov v Políkně se přihlásilo celkem sedm firem. Nejnižší nabídku, a to 5,8 mil. Kč včetně DPH, podala firma AQUEKO, spol. s r.o. z Velkého Meziříčí. „Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace rybníka – oprava stěn nádrže, výměna výpustného zařízení, výstavba přístupu do zátopy, výstavba bezpečnostního přelivu, odbahnění a úprava okolí rybníka,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství ČR s tím, že dne 9. 2. 2021 město obdrželo Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na tuto akci. Dle dotačních podmínek je dotace poskytována do výše 70 % uznatelných nákladů. S revitalizací se začne 26. 4. 2021 a hotovo by mělo být do 15. 11. 2021.

  • Služby města koupí nový multifunkční stroj na zametání i zimní údržbu a výměna čeká také řídící systém technologie bazénu

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh na zadání veřejné zakázky – Víceúčelový zametací stroj včetně samosběrného zametače a nástavby pro zimní údržbu. Jedná se o pořízení strojní a nákladní techniky, která nahradí stroj LADOG (r.v. 2008). Tato technika bude využívaná jak na zametání, tak při zimní údržbě. „Služby města udržují v zimě 47,5 kilometrů chodníků v našem městě, a tak je pro ně kvalitní a funkční technika nezbytná. Tento stroj navíc bude sloužit celoročně,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Cena vzejde z výběrového řízení. Financování bude z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh na zadání veřejné zakázky – Systém měření a regulace řídícího systému technologie bazénu. Jedná se o výměnu systému měření a regulace technologie na ovládání vzduchotechniky, chladícího systému a topení v plaveckém bazénu (stávající systém je v provozu již od roku 2004 a je již neopravitelný). Předpokládaná cena je 560 000 Kč bez DPH. Nákup systému byl schválen radou města dne 8.3.2021 jako akce započitatelná na úhradu nájemného pro rok 2021.

  • Rodinná poradna a Domov pro matky s dětmi v Políkně získali dotaci od Jihočeského kraje

Domov pro matky s dětmi v Políkně získal z programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji dotaci na provoz. Domov získal dotaci na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022, a to ve výši 6,6 mil. Kč. Jednotlivé platby probíhají v rámci pravidelných monitorovacích zpráv, které musí odbor sociálních věcí předkládat vždy za období šesti měsíců. Nyní domov získal za období 1.7.2020-31.12.2020 finanční prostředky ve výši 971 312 Kč. Tuto částku je nutné zapracovat do rozpočtu města Jindřichův Hradec. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým se snižuje schválený rozpočet na provoz Domova pro matky s dětmi v Políkně o částku získanou z dotace. „Domov pro matky s dětmi v Políkně je azylovým zařízením, které poskytuje ubytování za úhradu, na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit. Celková kapacita tohoto zařízení je 21 lůžek. V současné době je v domově ubytováno 5 žen 9 dětí,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová.

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 získalo město neinvestiční účelovou dotaci ve výši 825 000 Kč, která je určena na provoz Rodinné poradny. Město Jindřichův Hradec ve svém rozpočtu pro rok 2021 předpokládalo s částkou dotace 700 000 Kč. Rada města proto schválila rozpočtové opatření, které rozpočet upravuje. „Rodinná poradna je odborné sociální poradenství, které je zaměřeno na osoby v těžké životní krizi, krizi předmanželské, manželské, rodinné a porozvodové. Jednou ze základních činností rodinné poradny je psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika. Poradenství je poskytováno bezplatně. V současné době je tato služba velmi využívána,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí