10.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 25. listopadu 2020?

33. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 25. listopadu 2020

  • Rada města souhlasila s návrhem rozpočtu na příští rok i výhled na další období
Fotka od StockSnap z Pixabay

Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021 – 2022 a z návrhu státního rozpočtu na rok 2021. Odsouhlasený návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem 35,5 mil Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 571,6 mil Kč a s výdaji ve výši 607,4 mil. Kč. V současné době nemá město žádné závazky z  přijatých úvěrů.

Co se týká investic, počítá návrh rozpočtu s největšími výdaji za intenzifikaci technologií čističky odpadních vod, další etapu rekonstrukce Václavské ulice, propojení ulice Rezkovy s Dolním Skrýchovem nebo rekonstrukci Janderovy ulice.

Rada města také souhlasila s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023. V kapitálových výdajích jsou navrženy rozpracované akce v celkovém objemu 559,85 mil. Kč. Saldo rozpočtu celkem za oba roky je schodek 323 mil. Kč. Bez zapojení dalších zdrojů financování zbývá na účtech města na další případné potřebné investiční akce a další neinvestiční výdaje 70 mil Kč. V případě, že město bude chtít realizovat investiční akce uvedené ve výhledu, musí využít vypsaných dotačních titulů a dále bude muset hledat další zdroje financování.

Oba návrhy byly 26. listopadu zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2023 mohou občané uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Jindřichův Hradec, finanční odbor, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nebo na e-mail: [email protected], a to do 8. prosince 2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2020, na kterém budou oba návrhy projednávány.

  • Město odpustí podnikatelům nájem v městských prostorech

V souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie a vládou přijatými krizovými opatřeními o zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách, schválila rada města prominutí úhrady nájemného z prostor (provozoven nebo pozemků) ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Nájemcům, kterých se přímo dotklo krizové opatření vlády, promine město úhradu nájemného za období od 1. října do 30. listopadu 2020.

Vzhledem k tomu, že někteří nájemci mají možnost žádat o podporu Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci druhé výzvy „COVID – Nájemné“, která činí 50% nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020, bude u těchto nájemců odpuštěno pouze 25% nájemného tak, aby nebyli v celkovém součtu zvýhodněni a každý z nájemců měl ve výsledku odpuštěno nájemné za 2 měsíce.

Celkem jde o odpuštění nájemného pro 22 nájemníků ve výši 427 000 Kč. Nájemné, které bylo již uhrazeno, bude vráceno zpět nájemci v odpovídající výši. Odpuštění nájemného musí ještě schválit zastupitelstvo.

  • Muzeum fotografie bude žádat o dotaci na dvě chystané výstavy

Rada města souhlasila s podáním žádosti o grant z dotačních programů Ministerstva kultury pro Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec. Z dotačního programu Výtvarné umění / výstavní a celoroční činnost bude VKC žádat o dotaci na realizaci dvou výstav v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií.

První výstava Bohdan Václav Liška – fotograf v Jindřichově Hradci je plánovaná od 10. června do 19. září 2021. Z dotace se předpokládá zafinancovat činnost kurátora a dalších odborníků a také výrobu výstavního mobiliáře nebo propagačních materiálů. Nejvyšší částku představuje výroba výstavních panelů, které by zůstaly v majetku města k využití pro další výstavy v MF MOM. Celkové náklady na projekt jsou 416 000 Kč a požadovaná dotace je 291 270 Kč. Druhým projektem je výstava Fešandy ze šuplíků II. – Josef Sudek a jižní Čechy. Výstava je plánovaná v termínu od 10. června do 19. září 2021. Z dotace se předpokládá zafinancovat činnost odborníků, výrobu podstavců, propagační materiály a další potřebné věci. Pro tuto výstavu již má MF MOM vypůjčeno výstavní mobiliář od Galerie hlavního města Prahy, který by byl doplněn vyrobenými výstavními podstavci. Celková cena projektu je 218 000 Kč a požadovaná částka z dotace je 152 000 Kč.

Jedná se o dvě unikátní a stěžejní výstavy v roce 2021 v prostorách MF MOM, které svým pojetím přesahují region a je předpoklad vysoké návštěvnosti. Rovněž bude návštěva těchto výstav nabídnuta školám k doplnění výuky. Výstava věnovaná dílu Bohdana Václava Lišky je zaměřená na odkaz největšího jindřichohradeckého fotografa, jehož historické fotografie mají vysokou dokumentační hodnotu nejen pro náš region. Příprava na realizaci této výstavy probíhá již nyní a to ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a předními českými odborníky na historickou fotografii.

Druhá výstava je zaměřená na dílo jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Josefa Sudka a jedná se o velmi unikátní fotografie, které byly dosud prezentovány pouze jednou výstavou v Galerii hlavního města Prahy.  Rádi bychom umožnili zhlédnout tento unikátní soubor fotografií i našim návštěvníkům, zejména jindřichohradecké veřejnosti a žákům a studentům našich škol.

  • Rada města zrušila zakázku na projekt na rekonstrukci vodovodu na 6. základní škole

Město vypsalo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů na 6. základní škole ve Větrné ulici. Do výběrového řízení se přihlásily jen dvě firmy. Ani jedna by ale nestihla projekt dokončit v požadovaném termínu do 15. 12. 2020. Rada města proto zakázku zrušila a dojde k novému oslovení firem s dostatečným termínem na vypracování v následujícím kalendářním roce.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí