10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 11. ledna 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. ledna 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje – Jižní Čechy Pohodové 2017

městský úřadJihočeský kraj je dlouhodobě atraktivní turistický region v rámci České republiky, který disponuje různorodou nabídkou aktivit vhodných k trávení volného času. V souladu s Koncepcí cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015 – 2020 bylo pro rok 2017 zvoleno téma Jižní Čechy Pohodové, které je dále rozčleněno do pěti okruhů.

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu ve vazbě na širokou nabídku pro strávení dovolené a pro udržení pozice CR a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

V rámci tematického roku Jižní Čechy Pohodové se město Jindřichův Hradec připojí akcí Svatováclavské slavnosti konané dne 23. září 2017.

Rada města po projednání schválila podání žádosti do grantového programu Jihočeského kraje – Jižní Čechy Pohodové 2017.

  • Předložení projektových žádostí do grantového programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví

Rada města po projednání schválila podání níže uvedených projektových žádostí do programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví vyhlášeného pro rok 2017:

– Oprava Božích muk v místní části Buk u Jindřichova Hradce
– Vytvoření kopie sochy sv. Rozálie na sousoší Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci
– Oprava fasády hospodářského objektu v areálu jezuitské koleje

  • Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora prevence kriminality Jihočeského kraje“

Rada města po projednání schválila podání žádosti do Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji“ na realizaci projektu „Rekreačně výchovný tábor 2017“ za podmínky finanční spoluúčasti města Jindřichův Hradec ve výši 55 tisíc korun.

  • Zpráva o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2016

Rada města zřídila v listopadu roku 2014 komisi pro zadávání veřejných zakázek, dopravní komisi a grantovou komisi a jmenovala jejich členy.

Komise pro posouzení účasti a hodnocení nabídek veřejných zakázek (do 30. září 2016 zřízena jako komise pro zadávání veřejných zakázek) jednala na 26 jednáních, při kterých posuzovala a vyhodnocovala celkem 52 veřejných zakázek malého rozsahu a 14 veřejných zakázek podlimitních. Všechny výstupy z jednání komise pro posouzení účasti a hodnocení veřejných zakázek projednala na svých schůzích Rada města.

Dopravní komise uskutečnila čtyři jednání, na kterých byly řešeny záležitosti v oblasti dopravy a silničního hospodářství ve městě Jindřichův Hradec. Ze všech čtyř jednání byly pořízeny podrobné zápisy, které byly předloženy k projednání na schůzích Rady města.

Grantová komise se sešla v průběhu roku na pěti jednáních. Na všech jednáních hodnotila grantová komise žádosti podané do prvních až třetích výzev všech pěti Dotačních programů města. Na druhém jednání grantová komise posuzovala návrhy dvou Dotačních programů města na rok 2016 (na podporu obnovy kulturního dědictví a na podporu sociální oblasti) a na pátém jednání návrhy všech pěti Dotačních programů města na rok 2017 včetně návrhu úpravy „obecných“ Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města. Všechny výstupy z jednání grantové komise projednaly orgány města.

Rada města po projednání vzala na vědomí „Zprávu o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2016“ a souhlasila s uložením požadavku volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec, aby zhodnotily účast jimi delegovaných členů na jednáních komisí Rady města Jindřichův Hradec a přijaly opatření ke zvýšení účasti.

  • Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2016

Zastupitelstvo města zřídilo v prosinci 2014 finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro územní plán a zvolilo jejich předsedy a členy. Finanční výbor prošel v průběhu roku 2016 personální změnou předsedy finančního výboru, kdy v návaznosti na předchozí volbu nového člena Rady města ukončil činnost ve funkci předsedy finančního výboru pan Jiří Pravda a zastupitelstvo města zvolilo v srpnu 2016 předsedou finančního výboru pana Jaroslava Pikala. Finanční výbor jednal na 10 jednáních, při kterých posuzoval materiály připravené k projednání na zasedání zastupitelstva a projednával mimo jiné návrh rozpočtu města a závěrečného účtu města.

Kontrolní výbor jednal v roce 2016 čtyřikrát. Na jednáních se zabýval podnětem procesní stránky úprav veřejného prostranství na náměstí Míru a smluvním zajištěním výchovně rekreačního tábora pro děti v Dolním Radíkově.

Výbor pro územní plán se sešel v průběhu roku na třech jednáních, kdy projednal proces pořizování nového regulačního plánu pro Městskou památkovou rezervaci Jindřichův Hradec, zpracování územní studie Jarošovské předměstí ve dvou etapách a potřebu zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu v Otíně.

Rada města po projednání vzala na vědomí „Zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2016“ a souhlasila s uložením požadavku volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec, aby zhodnotily účast jimi delegovaných členů na jednáních výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a přijaly opatření ke zvýšení účasti.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L