Aktuálně

O čem rozhodovali radní 20. září 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. září 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Veřejná zakázka “Posypová sůl – 2017”

jindřichův hradec ilustračníRada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce, jako jediného společníka obchodní společnosti schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání zakázky “Posypová sůl – 2017”. Jedná se o dodávku posypové soli o objemu 300 tun v I. etapě (16. 10. 2017 – 31. 10. 2017) a 400 tun ve II. etapě (1. 11. 2017 – 31. 3. 2018) pro zimní údržbu v roce 2017/18. Předpokládaná hodnota VZ: 1 200 000 Kč bez DPH. Financování bude z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

  • Dotisk knihy “Jindřichův Hradec – Genius loci”

V roce 2016 realizovalo město Jindřichův Hradec vydání knihy “Jindřichův Hradec – Genius loci”. Kniha byla vydána a slavnostně pokřtěna v červnu 2016 při příležitosti Dnů města na III. nádvoří st. hradu a zámku. Celkový náklad byl 1000 ks. Kniha se od června 2016 prodává v Informačním středisku města za cenu 390 Kč. Zároveň je využívána k propagačním a prezentačním účelům města při slavnostních přijetí starostou města, prezentacích cestovního ruchu, při společenských, sportovních či jiných příležitostech, kde se prezentuje město Jindřichův Hradec (např. při návštěvách družebních měst, družebních škol, při společenských setkání a návštěvách místních spolků atd.). Vzhledem k velkému zájmu o tuto knihu a předpokládanému prodeji knihy rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu na dotisk 500 kusů knihy ” Jindřichův Hradec – Genius loci” panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP České Budějovice za cenu 194 700 Kč včetně DPH.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec

Rada města svým usnesením č. 635/23R/2017 ze dne 2. 8. 2017 schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Sládkova č.p. 319/II pro sociální bydlení. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zadávacích podmínek, zejména úpravě vzorové smlouvy o dílo dle podmínek IROP a hodnotícího kritéria VZ, předkládá odbor rozvoje radě města nový návrh zadání této veřejné zakázky, tak jak byl na IROP předložen ke kontrole před zahájením zadávacího řízení, které je plánováno na 2. 10. 2017. V souvislosti s tímto posunem dochází i ke změně realizačních termínů.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu č.p. 319/II ve Sládkově ulici pro potřeby sociálního bydlení. Na tuto akci byla v závěru roku 2016 podána žádost o dotaci z IROP, přislíbená částka dotace dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 7 885 323 Kč (konečná výše dotace může být však i nižší v závislosti na vývoji kurzu EUR – dotace je poskytována v režimu de minimis). V objektu vznikne celkem 6 bytů (4x 3+KK a 2x 2+KK) s parametry danými dotačními podmínkami. Rekonstrukce se týká podzemního a dvou nadzemních podlaží, vývody instalací a výtah budou provedeny i do 3. nadzemního podlaží, které bude možné dokončit až po uplynutí 5 let udržitelnosti projektu. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr, zadávací řízení bude zahájeno po schválení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15 787 226 Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 27. 11. 2017. až 20. 11. 2018.

Zadání veřejných zakázek

  • ČOV Horní Žďár – úpravy pro zajištění trvalého provozu

Předmětem zakázky jsou úpravy ČOV, převzaté od sdružení DUKOS v rámci výstavby ZTV. ČOV je v provozu od roku 2004 a v současné době je nezbytné provést dílčí úpravy pro další zajištění provozu do doby komplexního vyřešení systému splaškové kanalizace v místní části. Bude provedena obnova elektroinstalace včetně motorových pohonů, úpravy zakrytí nádrží tak, aby byl možný přístup k technologii jednotlivými poklopy a vybudováno oplocení pro zajištění bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že ČOV provozuje v rámci vodohospodářských sítí města ČEVAK, byl provozovatel vyzván k předložení cenové kalkulace uvedených prací. Předložená kalkulace v částce 157 675 Kč bez DPH byla porovnána s ceníkovými položkami dle URS a odsouhlasena s provozovatelem. S ohledem na to, že úpravy musí být prováděny a koordinovány s provozem ČOV, navrhnul odbor rozvoje zadat tuto zakázku přímo provozovateli. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu ČOV Horní Žďár – úpravy pro zajištění trvalého provozu společnosti ČEVAK, České Budějovice za cenu 157 675 Kč bez DPH.

  • Zastávka veřejné linkové dopravy v místní části Buk

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zastávka veřejné linkové dopravy v místní části Buk účastníkovi Vlastislav Šenold, Kardašova Řečice za cenu 167 000 Kč bez DPH se lhůtou realizace 19 dnů. Předmětem veřejné zakázky je vybudování nástupiště na stávající zastávce veřejné linkové dopravy v místní části Buk u silnice III/1487. Součástí akce je rovněž výměna stožáru veřejného osvětlení. Termíny realizace jsou 23. 10. až 10. 11. 2017.

Návrh veřejné zakázky

  • Oprava povrchu dětského hřiště ve 4. mateřské škole Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Předmětem zakázky je oprava povrchu dětského hřiště ve 4. mateřské škole Jindřichův Hradec II, Röschova 1120. Celkový rozměr hřiště 10 x 10 m. Stávající povrch je z litého asfaltu. Požadujeme opravu obrubníků kolem hrací plochy, vyrovnání povrchu a pokládku nového povrchu SmartSoft v barevném provedení dle požadavku investora (grafický návrh bude součástí poptávky). Součástí zakázky je i likvidace vzniklých odpadů v souladu s vyhláškou, úprava okolí hřiště v okruhu cca 500 mm po obvodu doplněním zeminy a osetím trávou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Nákup elektrické energie a zemního plynu pro Město Jindřichův Hradec na Českomoravské komoditní burze Kladno

Rada města po projednání schválila na základě výsledků veřejné zakázky nákup elektrické energie pro rok 2018 od společností:
– CENTROPOL ENERGY pro hladinu nízkého napětí v celkovém objemu 3.295 MWh
– CENTROPOL ENERGY pro hladinu vysokého napětí v celkovém objemu 525 MWh

a schválila na základě výsledků veřejné zakázky nákup zemního plynu pro rok 2018 od společností:
– Pražská plynárenská pro maloodběr v celkovém objemu 4.200 MWh
– Pražská plynárenská pro velkoodběr v celkovém objemu 1.099 MWh

Výše uvedené množství platí pro město Jindřichův Hradec a jím založené a zřízené organizace.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít