Aktuálně

O čem rozhodovali radní 29. listopadu 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 29. listopadu 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh rozpočtu na rok 2018

jindřichův hradec ilustračníNávrh rozpočtu na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2019 a z návrhu státního rozpočtu na rok 2018. Předkládaný rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem 58 342,11 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je zpracován tak, aby schodek návrhu rozpočtu na rok 2018 byl do výše kladného rozdílu mezi upraveným rozpočtem a předpokládaným výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2017. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. Současně je navrhováno čerpání fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3,2 mil. Kč na rekonstrukci kanalizace pod Kasárny. Financování obnovy vodohospodářských sítí může město v průběhu příštího roku řešit přijetím bezúročného úvěru ve výši 10 mil. Kč od Sdružení měst a obcí Bukovská voda. V případě poskytnutí dotace, je navrženo, aby v roce 2018 byl zvýšen rozpočet výdajů odboru rozvoje u akcí uvedených pod čarou (Rekonstrukce Pravdova – terminál MHD -VLD, návaznost na Nádražní a Hvězdárna rekonstrukce objektu, přístavba planetária) s tím, že zvýšení rozpočtu výdajů bude hrazeno finančními prostředky z minulých let.

Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1. 1. 2017 296 200,33 tis. Kč. Na konci roku je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 377 mil. Kč. V současné době město nemá žádné závazky z  přijatých úvěrů. Návrh rozpočtu bude 30. listopadu 2017 zveřejněn na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 12. 12. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20. 12. 2017, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Rada města po projednání souhlasila s upraveným návrhem rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018 v celkových objemech:
1. příjmy po konsolidaci celkem 512.689,39 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 571 031,50 tis. Kč
3. saldo rozpočtu -58 342,11 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 58 342,11 tis. Kč

Dále rada souhlasila s tím, že v případě poskytnutí dotace, bude v roce 2018 zvýšen rozpočet výdajů odboru rozvoje u akcí uvedených pod čarou:
– Rekonstrukce ul. Pravdova – terminál MHD – VLD ve výši 8.000,00 tis. Kč
– Hvězdárna rekonstrukce objektu ve výši 27.000,00 tis. Kč,
přičemž zvýšení rozpočtu výdajů bude hrazeno finančními prostředky z minulých let

Rada města také souhlasila s použitím Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3 200 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s rekonstrukcí kanalizace pod Kasárny a požaduje předložit návrh rozpočtu zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2019 – 2020

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní samosprávný celek povinen vypracovat střednědobý výhled rozpočtu. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích.

Střednědobý výhled rozpočtu města byl sestaven na základě analýzy vývoje jednotlivých položek rozpočtu v minulých pěti po sobě jdoucích letech, analýzy schváleného rozpočtu na rok 2017, návrhu rozpočtu na rok 2017 a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2019 a 2020. Výsledkem práce je určení trendu vývoje jednotlivých rozpočtových položek a namodelování vývoje hospodaření v následujících letech.

Rozpočtový výhled ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá po zaplacení běžných výdajů a vyrovnání závazků. Kapitálové výdaje zahrnují rozpracované akce a zastupitelstvem schválené realizace. Varianta tak ukazuje volné finanční prostředky na další investice. Z výhledu vycházejí rozpočty příštích období, protože po schválení se stává výhled nedílnou součástí probíhajícího rozpočtového procesu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v užší podobě dle přílohy č. 2 bude 30. listopadu 2017 zveřejněn na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu mohou občané uplatnit buď písemně do 12. 12. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20. 12. 2017, na kterém bude návrh výhledu rozpočtu projednáván.

Rada města po projednání souhlasila s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2019 – 2020 dle přílohy č. 2. a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2018 – ČEVAK, a.s.

Město Jindřichův Hradec má se společností ČEVAK, a.s. uzavřenou smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27. 7. 2005 ve znění dodatků č. 1 až 14. Společnost ČEVAK předložila podle čl. 31 nájemní smlouvy pronajímateli návrh na cenu vodného a stočného pro rok 2018. Navrhovaná cena je stejná jako v letošním roce. Rada města po projednání schválila cenu vodného a stočného pro rok 2018 dle předložené kalkulace:

– vodné 34,29 Kč/m3 bez DPH

– stočné 28,07 Kč/m3 bez DPH

Úhrada vodného a stočného bude ve dvousložkové formě.

  • Výpůjčka kaple sv. M. Magdaleny – Český červený kříž

Rada města po projednání schválila výpůjčku kaple sv. M. Magdaleny Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec za účelem předávání stříbrných a bronzových plaket profesora MUDr. Jana Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve dne 8. 12. 2017.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít