-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 30. července?

Hrušeň v Dolní radouni - památný stromFestival pouličního umění

Spolek Civis novus bude ve dnech 18. až 22. srpna 2014 pořádat v centru Jindřichova Hradce Festival pouličního umění. Akce bude zaměřena nejen na zapojení veřejnosti do společenského a kulturního dění ve městě, ale především na podporu cestovního ruchu a příliv a udržení turistů ve městě po celý týden. Zajištěn bude celodenní program od 11.00 do 21.00 hodin na veřejných prostranstvích vyhrazených pro tyto účely (pouliční hudebníci, artisti, performance, živé sochy, street art, pouliční divadlo, loutkové divadlo…). V úterý 19. 8. program doplní večerní koncert na městské plovárně (summer reggae), ve středu bude taktéž na plovárně uspořádána velká fire-show a ve čtvrtek koncert (folk-world music).

V této souvislosti Rada města Jindřichův Hradec schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce Festival pouličního umění, povolení záboru veřejného prostranství na náměstí Míru v Jindřichově Hradci v prostoru u sloupu pro umístění stolu pro loutkové divadlo, dále na Masarykově náměstí, v prostoru kolem fontány, pro umístění lavičky pro muzikanta a bedny pro ozvučení a v ulici Dobrovského v parku před vstupem do zámku pro umístění stolu pro loutkové divadlo. Rada města dále schválila prodloužení doby hudební produkce ve dnech 19. 8., 20. 8. a 21. 8. do 23.00 hodin v rámci této akce na městské plovárně s tím, že od 22:00 hodin bude hudba nazvučená přiměřeně okolnímu prostředí, užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech, bezplatné užití plakátovacích ploch ve vlastnictví města Jindřichův Hradec k výlepu propagačních materiálů vztahujících se k nekomerčním záležitostem Festivalu pouličního umění a v poslední řadě poskytnutí finanční podpory ve výši 25 000 Kč účelově určené na zajištění festivalu.

Benátská noc

Jindřichohradecká kulturní společnost pořádá dne 9. srpna 2014 na plovárně v Jindřichově Hradci kulturně společenskou akci s názvem Benátská noc. V této souvislosti Rada města po projednání schválila prodloužení doby živé hudební produkce do 24:00 hodin s tím, že od 22:00 hodin bude hudba nazvučená přiměřeně okolnímu prostředí.

Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na kulturní a společenskou činnost

Rada města schválila poskytnutí finančních dotací:

Aeroklubu Jindřichův Hradec ve výši 10 000 Kč účelově určené na zajištění propagace Leteckého dne, který se uskuteční 23. srpna 2014 na letišti v Jindřichově Hradci.

Společnosti přátel ZUŠ Vítězslava Nováka ve výši 15 000 Kč na náklady spojené s pronájmem prostor zámku a propagací adventního koncertu Václava Lukse a jeho orchestru Collegium 1704, který se uskuteční dne 4. prosince 2014.

Základní kynologické organizaci č. 121 J. Hradec ve výši 5 000 Kč na náklady spojené s pořádáním 4. ročníku mistrovství psů plemen čínský chocholatý pes a mexický naháč a krajskou výstavou německých ovčáků.

Občanskému sdružení Radouňáčci, Dolní Radouň ve výši 12 000 Kč na náklady spojené s pořádáním Radouňského pouťového festivalu ve dnech 15. až 16. srpna 2014.

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec ve výši 10 000 Kč na náklady spojené se zajištěním společenského večera pro dárce krve.

Finanční prostředky budou poskytnuty dle Pravidel pro poskytování finančních dotací na kulturní a společenskou činnost z rozpočtu města Jindřichův Hradec. Finanční podpora bude poskytnuta z položky dotace kulturním a společenským organizacím a bude čerpána z rezervy této položky na základě smlouvy o poskytnutí finanční dotace v roce 2014.

Putovní výstava – Každý svého zdraví strůjcem

Rada města po projednání schválila konání putovní výstavy „Každý svého zdraví strůjcem“, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha a organizuje Arcadia Praha ve dnech 17. až 18. září 2014 na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Cílem akce je informovat o prevenci před nádorovými onemocněními, k čemuž Liga proti rakovině zvolila netradiční humornou formu, kde jsou seriózní informace doprovázeny vtipnými ilustracemi Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka a fotografiemi Františka Dostála. Součástí expozice jsou panely určené i nejmenším dětem, které si v bohatě ilustrované části najdou informace o zdravém životním stylu, i když ještě neumějí číst. Nejen pro dětské návštěvníky, žáky a studenty škol jsou kromě expozice připraveny i zábavné hrátky, kde je možné si vyzkoušet své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem „Zkus, jak jsi na tom“. Pro úspěšné řešitele jsou připraveny i odměny.

Dospělým návštěvníkům akce Liga proti rakovině Praha ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem nabízí také improvizovanou vyšetřovnu. Každý zájemce si může nechat změřit některé základní zdravotní ukazatele, např. hladinu cholesterolu, hodnotu krevního tlaku, výši BMI, procento skrytého tuku v těle, lékaři a zdravotníci poradí v oblasti zdravého životního stylu, nekuřáctví i obezity. V rámci boje proti jednomu z nejagresivnějších typů rakoviny, melanomu, přizvala Liga proti rakovině ke spolupráci také specialisty – dermatology. Na místě bude přítomen odborný lékař, se kterým bude možné konzultovat mateřská znaménka, pihy nebo změny na kůži.

Zadání zakázek malého rozsahu 

Stavební úpravy objektu č. p. 9 v Dolním Skrýchově

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce objektu č. p. 9 (bývalá prodejna s bytovou jednotkou), kde bude nově umístěna garáž se šatnou a hygienickým zařízením pro dobrovolné hasiče, společenská místnost s hygienickým zařízením a zůstane zachována bytová jednotka. Součástí zakázky je i demolice stávající zbrojnice a úprava přístavků za objektem. Objekt bude nově napojen na inženýrské sítě a zateplen. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy objektu č. p. 9 v Dolním Skrýchově uchazeči STAVOJIH Jindřichův Hradec za cenu 4 161 824,70 Kč bez DPH se lhůtou realizace 110 dnů.

Bezpečnostní osvětlení přechodů 1. etapa

Předmětem zakázky je vybudování bezpečnostního osvětlení 4 přechodů pro chodce v ulicích Vídeňská (u kasáren), Václavská (u pneuservisu), Jáchymova (u Slavíkova lesíku) a Miřiovského (u 3. ZŠ). Na přechodech budou osazena speciální bezpečnostní svítidla (typ zebra), která zajišťují za snížené viditelnosti intenzivní osvětlení přecházejících chodců. Na akci je přidělen grant Jihočeského kraje. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní osvětlení přechodů 1. etapa uchazeči Fiera Jindřichův Hradec za cenu 239 543,54 Kč bez DPH se lhůtou realizace 14 dnů.

Inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci

V současné době není ve městě Jindřichův Hradec zpracována žádná inventarizace zeleně. Tento nedostatek se odráží v kvalitě koncepční práce se zelení, komplikuje systematičnost této práce a částečně i snižuje její kvalitu. Cílem předmětné inventarizace zeleně v Jindřichově Hradci je zhodnocení stavu dřevin na nejexponovanějších místech ve městě tj. sídlištích a parcích. Konkrétně se jedná o plochy sídlišť – U Nádraží, Vajgar, Hvězdárna a plochy parků – U Sv. Trojice, Jablonského sady, Husovy sady, Mertovy sady a park pod gymnáziem.

Hlavním úkolem inventarizace je vyhodnocení zdravotního stavu stromů především s důrazem na jejich provozní bezpečnost, perspektivu, vitalitu a stabilitu jako jednu z potřebných informací pro výkon státní správy ochrany přírody a pro vlastní péči o stromy. Pro každý strom bude navržen potřebný pěstební zásah, včetně jeho naléhavosti a četnosti opakování. Každý strom bude mít vlastní fotodokumentaci a bude zaevidován na webovém portálu, umožňujícím nejen správu dat ale i další vkládání (editace) záznamů (např. o provedeném ošetření stromu, evidence nových výsadeb, záznam o kontrole instalovaných bezpečnostních vazeb, aj.). Bude tak vytvořen předpoklad pro sledování rozsahu prováděných potřebných pěstebních ale i jiných prací v reálném čase.

Důležitým přínosem bude zajištění možnosti bezpečného aktivního odpočinku uvnitř kvalitně udržované městské zeleně stejně jako zlepšení estetických funkcí zeleně a její vizuální atraktivity. Cílovými skupinami jsou všichni, kdo budou aktivně využívat možnosti odpočinku ve veřejně přístupných zelených plochách i ti, kteří budou těmito plochami pouze procházet.

Inventarizace bude koncepčním materiálem, který bude zajišťovat dlouhodobou existenci zeleně především v bezpečném stavu a aby plnila všechny své funkce v intravilánu města. Proto, aby byla inventarizace stále aktuální, bude nutná aktualizace záznamů jak ze strany odboru životního prostředí, tak ze strany správce zeleně. Na pořízení inventarizace byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 80 %. Zbývajících 20 % bude financováno z rozpočtu odboru životního prostředí. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na provedení inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci.

Zajištění pečovatelské služby v roce 2015

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2015.

Text: Karolína Průšová, tisková mluvčí

Nejnovější články

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L

HOPSÁLKOV – herna pro děti

Miloslav L