Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. dubna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. dubna 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Návrhy zadání veřejných zakázek

  • Rekonstrukce místní komunikace Dolní Skrýchov

jindřichův hradec ilustračníPředmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace o celkové délce cca 374 m včetně prodloužení splaškové kanalizace, rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace a výměna VO. Realizace bude koordinována s kabelizací stávajícího vzdušného vedení NN společnosti E.ON. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9 500 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je 1. 8. 2018 až 9. 11. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Parkoviště poliklinika

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající parkovací plochy podél ulice Václavská a vybudování nové parkovací plochy na úrovni původního terénu, zřízení nového vjezdu společného pro parkoviště i nemocnici a osazení závorových systémů. Bude provedeno nové odvodnění ploch přes odlučovač ropných látek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 000 tis. Kč bez DPH, termín realizace je 16. 7. 2018 až 15. 10. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Cyklostezka propojení k.ú. Matná – k.ú. Děbolín

Předmětem veřejné zakázky je výstavba polní cesty v délce cca 135 m, propojující polní cestu C 9, která bude končit na hranici k.ú. Matná s cyklostezkou Děbolín – sv. Barbora. Výstavbu polní cesty C 9 realizuje SPÚ v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Matná. Povrch bude živičná penetrace. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 645 tis. Kč bez DPH, termín realizace je 1. 8. 2018 až 27. 9. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora

Předmětem veřejné zakázky je výsadba jednostranného stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora v úseku od rozhledny směrem ke sv. Barboře a výsadba remízku před stoupajícím úsekem cyklostezky. Celkem bude vysazeno 42 listnatých stromů ve skladbě dle návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny. Akce je dodatečně zařazena do rozpočtu města usnesením ZMě č. 756/37Z/2018 na základě přidělení příspěvku Nadace ČEZ v částce 149 982 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 250 tis. Kč bez DPH. Termín realizace je 24. 9. 2018 až 31. 10. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu hvězdárny v Jindřichově Hradci s provedením přístavby nového vstupu a přednáškového sálu – planetária. Stávající objekt z roku 1961 neprošel významnými stavebními zásahy. Přístavba nového vstupu a přednáškového sálu je situována severně od stávající budovy, na kterou bude komunikačně navazovat. K výškovému odstupňování v sále bude využito svažitosti stávajícího terénu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 22 618 tis. Kč bez DPH, termín realizace je 1. 8. 2018 až 31. 10. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Přístavba šaten sportovní haly

Předmětem veřejné zakázky je přístavba objektu sportovní haly v prostoru za stávajícím podjezdem s parkovacími místy. V 1. NP dojde k prodloužení stávajícího podjezdu, ve 2. NP budou umístěny 2 šatny s hygienickým a relaxačním zázemím, ze kterých bude přímý vstup na hrací plochu. Ve 3. NP bude umístěna klubovna s výhledem na hrací plochu. Konstrukce přístavby tradiční zděná, zastřešení dřevěnými vazníky. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 21 478 tis. Kč bez DPH. Termín realizace je 13. 8. 2018 až 15. 6. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Realizace záhonů na Sídlišti U Nádraží

S ohledem na neustále se zvyšující znečištění ovzduší v Jindřichově Hradci, realizuje město J. Hradec různé opatření vedoucí nejen ke snížení znečištění ovzduší, ale i projekty pozitivně ovlivňující kvalitu života ve městě. S projektem sadových úprav na Sídlišti U Nádraží byla rada města seznámena na podzim roku 2017. Nyní je v plánu realizace záhonů na lokalitě mezi ul. Třebického a budovou České pojišťovny, kde v loňském roce proběhla výměna teplovodního vedení. Konkrétně se jedná o část sídliště s pěti dvoj vchody, přičemž je z projektu vyčleněn dům čp. 785-786, který bude v letošním roce rekonstruován (výměna oken, zateplení, fasáda). Jedná se tedy o záhony před čp. 779-780, 781-782, 783-784 a 787 a 788. Záhony jsou navrženy tak, aby byly celoročně esteticky zajímavé a vyžadovaly minimální péči, proto je navržena výsadba suchomilných rostlin a mulčování kačírkem. Dle projektu je realizace záhonů vyčíslena na 290 025 Kč včetně DPH. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Realizace záhonů na Sídlišti U Nádraží.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města