7.5 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 13. dubna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. dubna 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Výstavba sběrného dvora v lokalitě U Cihelny, Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, ilustrační. Foto: Onřej Pumpr
Jindřichův Hradec, ilustrační. Foto: Onřej Pumpr

Odbor rozvoje podal v listopadu loňského roku do vyhlášené 5. výzvy ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí projekt Sběrný dvůr v lokalitě „U Cihelny“, Jindřichův Hradec. V současné době splnila projektová žádost formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, jakož i podmínky věcného hodnocení. Dle současné právní úpravy zákona o veřejných zakázkách předchází zahájení zadávacího řízení dle § 27 ZVZ tzv. Předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek. Teprve po jeho uveřejnění lze nejdříve po uplynutí 1 měsíce zahájit vlastní zadávací řízení. Zveřejnění předběžného oznámení tedy není zahájením zadávacího řízení.

Z tohoto důvodu rada města po projednání souhlasila s realizací projektu Sběrný dvůr v lokalitě „U Cihelny“, Jindřichův Hradec a jeho financováním v potřebné výši z rozpočtu města v letech 2016-2017 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dále rada schválila zveřejnění Předběžného oznámení o veřejné zakázce Sběrný dvůr „U Cihelny“, Jindřichův Hradec a požaduje předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Předmětem veřejné zakázky je výstavba sběrného dvora ke zpětnému odběru, sběru, manipulaci a shromažďování odpadů. Součástí zakázky je vybudování zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, komunikací pro vozidla a pro pěší. Dále je součástí dodávka dvou automatických závor a mostní automobilové váhy, částečná oprava stávajícího oplocení a vybudování nového. Bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu – vestavba administrativní části, sociálního zařízení, technické místnosti a skladu. Bude vybudován ocelový přístřešek pro kontejnery se sedlovou střechou. Součástí je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, elektropřípojky, veřejného osvětlení a kamerového systému.

Akce je zařazena do rozpočtu města částkou 1 000 000 Kč s tím, že je možné na tento projekt z OPŽP získat dotaci.  V případě schválení realizace projektu v rámci OPŽP bude radě města po ukončení zadávacího řízení předložen návrh rozpočtového opatření na financování projektu v roce 2016 v potřebné výši, a to dle finančního harmonogramu vybraného dodavatele. Výše dotace činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 21 099 273 Kč bez DPH a plánovaný termín realizace je 1. září 2016 až 29. září 2017.

  • Revitalizace Husových sadů Jindřichův Hradec

Na revitalizaci Husových sadů podalo město žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Tento projekt byl doporučen k financování. Dle projektu je plánováno zahájení stavebních prací na podzim letošního roku s tím, že celá revitalizace parku bude probíhat celkem ve třech etapách.

V první etapě (2016/2017) se řeší část sadů u Masarykova náměstí, v druhé etapě (2017/2018) část u Husova pomníku a v poslední etapě (2018/2019) centrální část. Poté bude až do 12/2022 probíhat tzv. dokončovací a rozvojová péče, která bude rovněž součástí projektu. Jedná se tedy o realizaci projektu v letech 2016 – 2022.

Předložený projekt vychází ze zpracované projektové dokumentace. Navržené řešení revitalizace Husových sadů navazuje na jeho původní uspořádání a charakter – budou zachovány kvalitní a funkční prvky. Předmětem řešení je celková obnova cestní sítě, zeleně, stávajícího vodního prvku, veřejného osvětlení, mobiliáře parku a zpomalovacího jízdního prahu. Cílem je zlepšení stavu parku, který po dokončení realizace bude i nadále sloužit svému současnému účelu, tj. široké veřejnosti k využívání volného času a k aktivitám škol, k pořádání sportovních a kulturních akcí. V žádosti jsou plánovány celkové výdaje ve výši 21 334 209 Kč včetně DPH, které jsou dle probíhajících etap rozděleny do jednotlivých let.

Dotace byla úspěšná v oblasti sadovnictví, výše dotace činí 40 % z celkových způsobilých výdajů, ostatní akce nebudou v rámci dotace podporovány. Ve způsobilých výdajích jsou zahrnuty v souladu s podmínkami programu pouze výdaje na kácení, novou výsadbu, dokončovací a rozvojovou péči o dřeviny, výdaje za autorský dozor. Plánované způsobilé výdaje dle projektové žádosti: 3 639 886 Kč, dotace z OPŽP: 1 455 954 Kč.

Rada města po projednání nesouhlasila s realizací projektu Revitalizace Husových sadů Jindřichův Hradec a jeho financováním z rozpočtu města v letech 2016-2022 v rámci Operačního programu Životní prostředí, dále souhlasila s realizací I. etapy projektu Revitalizace Husových sadů Jindřichův Hradec a jejím financováním z rozpočtu města v letech 2016-2017 a požaduje předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Jmenování konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Rada města po projednání jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 ve složení:

Stanislav Mrvka – za zřizovatele školy – předseda komise

Jitka Čechová – za zřizovatele školy

Jana Palmová – za Krajský úřad České Budějovice

Jaromír Hrbek – odborník v oblasti státní správy ve školství

Brenda Jechová – pedagogický pracovník příslušné školy

Renata Pechoušková – školní inspektorka České školní inspekce

Ondřej Šimek – člen školské rady příslušné školy

  • Návrh Partnerské smlouvy mezi městy Jindřichův Hradec a Dunajská Streda (Slovensko)

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec v únoru schválilo záměr uzavřít dohodu o partnerství mezi městem Jindřichův Hradec a Dunajská Streda a právě v této souvislosti se v pátek 1. dubna 2016 uskutečnila první pracovní návštěva zástupců Dunajské Stredy v našem městě.

Čtyřčlenná delegace ze slovenského města Dunajská Streda ve složení Zoltán Hájos, primátor města, Zoltán Horváth, viceprimátor, Júlia Bubniaková, přednostka úřadu a Timea Molnár, vedoucí odboru školství, sociálních věcí, sportu a kultury přijala pozvání starosty města Stanislava Mrvky k prvnímu osobnímu setkání. Hlavním tématem jednání byly oblasti spolupráce, návrh partnerské smlouvy a dále prohlídka města, sportovišť a památek. Našim budoucím partnerům se ve městě velice líbilo a návrh partnerské smlouvy předloží svému zastupitelstvu města na jednání dne 19. dubna 2016.

Rada města po projednání souhlasila se zněním Partnerské smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a městem Dunajská Streda (Slovensko) a požaduje předložit zastupitelstvu města k projednání.

  • Jindřichohradecký půlmaraton

Společnost BROMEX solution s.r.o. bude pořádat dne 25. června 2016 v Jindřichově Hradci  1. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu. Jindřichohradecký půlmaraton je běžecký závod na 21 km určený pro širokou veřejnost, profesionální i amatérské sportovce. Kromě několika úseků se jedná o běh převážně silničního charakteru s převýšením necelých 300 m. V rámci akce se poběží také štafeta a pro nejmladší účastníky je připraven rodinný běh s délkou 2,2 km. Po skončení závodu je na městské plovárně naplánováno vyhlášení vítězů a večerní program s živou hudbou. Start a cíl je v parku pod gymnáziem, zde je plánované také hlavní zázemí závodu. Závod povede přes obce Děbolín, Ratiboř, Roseč a Buk. Start je plánovaný na 15. hodinu, v 15.30 startuje rodinný běh. Večerní program bude na městské plovárně od 18.00 hodin.

Rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec společnosti BROMEX solution, Soběslav II na propagačních materiálech spojených se sportovní akcí Jindřichohradecký půlmaraton, která se bude konat dne 25. června 2016 v Jindřichově Hradci, dále schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí a vzala na vědomí prodloužení doby živé hudební produkce na městské plovárně v Denisově ulici v Jindřichově Hradci.

  • Poskytnutí dotace na vydání publikace Dějiny Jindřichova Hradce

Nakladatelství Lidové noviny již od roku 1995 vydává respektovanou edici Dějiny českých, moravských a slezských měst, která poskytuje kvalitní a podrobný informační základ o jednotlivých městech. Nakladatelství Lidové noviny již od roku 1995 vydává respektovanou edici Dějiny českých, moravských a slezských měst, která poskytuje kvalitní a podrobný informační základ o jednotlivých městech. Jindřichův Hradec dosud obdobnou publikaci nemá.

V současnosti je sestavován odborný autorský kolektiv, který by se měl podílet na přípravě rukopisu v rozsahu 575 stran textu, jenž bude ilustrován černobílými i barevnými archiváliemi a fotografiemi. Vydání publikace je plánováno na polovinu roku 2018. Formát publikace: 165 x 235 mm, 575 stran rukopisu, cca 520 stran tisku, 120 ilustrací, černobílá + 3 barevné přílohy, vázaná s přebalem, náklad 1000 výtisků.

Rada města po projednání souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč Nakladatelství Lidové noviny, Praha účelově určené na podporu vydání publikace Dějiny Jindřichova Hradce – historické monografie, dále souhlasila s financováním z rozpočtu města pro roky 2017 a 2018 a požaduje předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

Zadání veřejné zakázky

  • Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská – zahradní centrum, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská – zahradní centrum, Jindřichův Hradec uchazeči SWIETELSKY stavební, odštěpný závod Dopravní stavby JIH, České Budějovice za cenu 1 323 841,06 Kč bez DPH s lhůtou realizace 31 dnů. Stavba se bude realizovat od začátku července do konce července 2016.

Návrh na dodavatele veřejné zakázky

  • Oprava umýváren u tělocvičny 6. základní školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky z odboru školství na opravu umývárny u tělocvičny 6. základní školy firmě Miroslav Konhefr, Jindřichův Hradec za cenu 205 556,68 včetně DPH se lhůtou realizace 45 dnů.

  • Užití znaku města

Rada města po projednání schválila užití znaku města Jindřichův Hradec spolku Junák – český skaut, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s akcemi podpořenými z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2016 a dále na akce spojené s projektem StopTime – Férová snídaně, Negativ, Jeden svět, Komorní larpy, Krampus, Světoběžníci.

  • Charitativní cyklo tour Na kole dětem

Nadace Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka bude pořádat charitativní cyklo tour Na kole dětem, jejíž trasa vede z Bruntálu do Klášterce nad Ohří, se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton bude projíždět také našim městem. V souvislosti s průjezdem cyklistického pelotonu městem Jindřichův Hradec v rámci 7. ročníku veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem dne 6. června 2016 je naplánováno setkání s představiteli města Jindřichův Hradec a žáky jindřichohradeckých základních škol na náměstí Míru.

Hlavním cílem cyklo tour Na kole dětem je získávat finanční prostředky do nadace Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, který podporuje onkologicky nemocné děti a jejich rodiny.

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Jindřichův Hradec a nadací Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč na podporu onkologicky nemocných dětí, dále schválila převzetí záštity starostou města Jindřichův Hradec Stanislavem Mrvkou nad touto akcí a užití znaku města Jindřichův Hradec v oficiálních materiálech této charitativní akce.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L