3.4 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 26. října 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 26. října 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Zajištění pečovatelské služby pro rok 2017

Rada města po projednání schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2017 společnosti Ledax České Budějovice za cenu 0,50 Kč na 1 korunu přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby a při zajištění 16 fakultativních činností.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • ČOV Jindřichův Hradec – technologie dmychárny 1. etapa

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky ČOV Jindřichův Hradec – technologie dmychárny 1. etapa. Předmětem veřejné zakázky je obnova technologického zařízení dmychárny – 2 turbokompresorů s potřebnou úpravou potrubních rozvodů a elektroinstalace. Součástí je i provedení nezbytných stavebních úprav, instalace vzduchotechniky, uvedení zařízení do provozu a funkční zkoušky.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Hřiště ve vnitrobloku ulice Sládkova

Radní schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu Hřiště ve vnitrobloku ulice Sládkova společnosti SWIETELSKY stavební České Budějovice za cenu 651 786 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je úprava prostoru ve vnitrobloku ulic Sládkova – Pravdova na základě projednání s obyvateli sousedních objektů. Budou provedeny sadové úpravy, osazeny herní prvky, mobiliář a upraveny cesty. Termín realizace duben až květen 2017.

  • Dopravní komise č. 4/16

Rada města projednala závěry z dopravní komise a vzala na vědomí:

a) Návrh projektové dokumentace cyklopiktogramy, která má návaznost na schválenou koncepci cyklodopravy.

b) Návrh na řešení dopravní situace v obytné zóně u MŠ – ul. Jáchymova.
c) Stížnost Jana Š., ul. Na piketě v J. Hradci.

d) Podnět Zbyňka Heřmana – nezákonné dlouhodobé parkování silničních vozidel na sídlišti U Nádraží mezi ul. Třebického, směrem k České pojišťovně a doporučuje zjednosměrnění této ulice s tím, že odbor dopravy společně s Policií ČR-Dopravní inspektorát J. Hradec navrhne směr případné „jednosměrky“.

Dále rada schválila:

a) Návrh na umístění obousměrných zastávek MHD a VLD v Políkně, včetně potřebného rozšíření točny tak, aby byl možný i průjezd autobusů ve směru do/z Vydří.

b) Úpravu jízdních řádů městské hromadné dopravy.

Rada doporučila:

a) Projektovou dokumentaci – rekonstrukce parkovacích ploch a chodníků sídl. Vajgar – Řečička rozdělit do dvou projektů, kde bude jeden končit vjezdem do Kosova dvora. Mezi odbočkou Kosův dvůr a Telecom možnost kolmého parkování, po obou stranách komunikace a doplnit další příčný práh v prostoru garáží.

b) Projektovou dokumentaci – varianta B – rozšíření parkoviště u Polikliniky v J. Hradci, vypracovat studii s tím, že vstup bude řešen i z parkoviště (z ul. Václavské) přímo do areálu Nemocnice.

c) Doložit souhlas ostatních majitelů nemovitostí v ul. Školní a ul. Na Hradbách v J. Hradci a složek IZS, že je možno umístit pevný sloupek v ulici mezi Školní a Na Hradbách.

d) Zkoordinovat dopravní značení na silnici I/34 v Jindřichově Hradci – stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 k.ú. Jindřichův Hradec se stávajícím dopravním značením a výjezd řešit přejezdným chodníkem.

Rada neschválila vybudování nových parkovacích míst v ul. Větrná podél domů čp. 741 – 746 v J. Hradci.

Návrh na dodavatele veřejné zakázky z odboru školství

  • Nákup turbomixeru a škrabky na brambory pro ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 a elektrické pánve 80 l pro ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup turbomixeru a škrabky na brambory pro ZŠ Jindřichův Hradec Hradec III, Vajgar 592 a elektrické pánve 80 l pro ZŠ Jindřichův Hradec Hradec III, Vajgar 692 firmě SALMON – GASTRO České Budějovice za cenu 322 222 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 19 dnů.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L