17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 6. května 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. května 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

 • Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2014

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníFinanční odbor předložil radě města k projednání návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2014. V závěrečném účtu jsou obsažené údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města i jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2014, které bylo provedeno auditorskou firmou. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

Rada města po projednání souhlasila s návrhem závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2014, souhlasila také s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Jindřichův Hradec v roce 2014 bez výhrad. Závěrečný účet musí projednat ještě zastupitelstvu města.

 • Multižánrový hudební festival Živý Hradec

Ve dnech 19. až 21. června 2015 se v Jindřichově Hradci bude konat druhý ročník akce Multižánrový hudební festival Živý Hradec, který pořádá spolek Civis novus. Na pořádání festivalu se, stejně jako v loňském roce, podílí občanské sdružení Proutek, které se mimo jiné zabývá zapojením postižených lidí do běžné společnosti a bude zde mimo jiné prezentovat Akci Cihla.

Rada města v této souvislosti schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce Multižánrový hudební festival Živý Hradec a dále povolila zábor veřejného prostranství na hřišti pod gymnáziem a zábor prostranství pro akustická vystoupení hudebníků na Masarykově náměstí (prostor kolem kašny), v Panské ulici (v místech, kde do Panské ústí ulice Školní) a v Dobrovského ulici (park před zámkem). Radní také schválili užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s akcí Multižánrový hudební festival Jindřichův Hradec 2015 a prodloužení doby živé hudební produkce na hřišti pod gymnáziem ve dnech 19. a 20. června 2015 do 24:00 s tím, že od 22:00 bude hudba nazvučená přiměřeně okolnímu prostředí.

 • Festival národopisných souborů z jižních Čech

Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou pořádá ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka již 8. ročník Festivalu národopisných souborů z jižních Čech, který se uskuteční 18. července 2015. Účastní se příznivci folklóru, místní obyvatelé i zahraniční návštěvníci města. Bude připravena upoutávka souborů při průvodu městem a následovat budou jednotlivá vystoupení. Radní schválili poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3 000 Kč Společenství příznivců obce Jarošova na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním „Festivalu národopisných souborů z jižních Čech“.

 • Den dětí s párou v Jindřichově Hradci

Jindřichohradecké místní dráhy budou pořádat 30. května 2015 Den dětí s párou v Jindřichově Hradci, na kterou radní poskytli mimořádnou dotaci 2 tisíce korun na částečné krytí nákladů spojených s pořádáním.

 • Koncert Marie Koldové

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář v Jindřichově Hradci bude 14. května 2015 pořádat od 19.00 hodin v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií koncert Marie Koldové – zpěvačky se širokým a rozmanitým vícejazyčným repertoárem (standardy-swing, chansony, oldies, muzikálové melodie) a mnoholetou profesionální praxí na reprezentativních místech, záoceánských pasažérských lodích v Evropě, USA a Kanadě. Na tento koncert rada města poskytla mimořádnou dotaci ve výši 2 tisíce korun.

 • Dotace na Majáles 2015

Studentská samospráva gymnázia organizuje v Jindřichově Hradci ve čtvrtek 7. května Majáles 2015. Akce se každoročně účastní střední školy z Jindřichova Hradce. Průvod, který je součástí Majálesu, bude zakončen v prostorách třetího nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Zde se také tradičně koná volba krále Majálesu. V souvislosti s touto akcí rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním studentské akce Majáles 2015.

Zadání zakázek na projektové práce z odboru rozvoje

 • Rekonstrukce křižovatky Jáchymova u Alberta – zpracování projektové dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování PD rekonstrukce křižovatky místních a účelových komunikací v Jáchymově ulici u hypermarketu Albert. Řešena bude úprava připojení obou vedlejších komunikací, vybudování přechodu pro chodce a rozšíření autobusové zastávky na straně u sídliště Vajgar pro 2 autobusy. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného území. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči WAY project Jindřichův Hradec za cenu 98 000 Kč bez DPH.

 • Rekonstrukce křižovatky Vajgar u 4. ZŠ – zpracování projektové dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování PD úpravy křižovatky místních komunikací na příjezdu do sídliště Vajgar u areálu 4. ZŠ. Řešeno bude zmenšení rozlohy křižovatky, úprava připojení obou vedlejších komunikací a vybudování přechodu pro chodce včetně potřebných částí navazujících chodníků. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného území. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči WAY project Jindřichův Hradec za cenu 66 000,- Kč bez DPH.

 • Cyklostezka Radouňka – Dolní Skrýchov – zpracování projektové dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování PD výstavby nové cyklostezky podél Nežárky v úseku Rezkova – Dolní Skrýchov dle zpracované studie návrhu trasy. Řešeno bude napojení na komunikace u skateparku a u Dolního Skrýchova. Podkladem pro zadání bude návrh trasy ze zpracované studie k územnímu plánu. Trasy jsou v souladu se schválenou koncepcí cyklodopravy. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči WAY project Jindřichův Hradec za cenu 159 000,- Kč bez DPH.

 • Cyklostezka Hvězdárna – Jiráskovo předměstí – zpracování projektové dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování PD výstavby cyklostezek pro cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s průmyslovou zónou Jiráskovo předměstí a s katastrálním územím Dolní Pěna. Dle zpracované studie bude trasa vedena převážně po stávajících polních cestách, s návazností na připravovanou okružní křižovatku Hvězdárna. Podkladem pro zadání bude návrh trasy ze zpracované studie k územnímu plánu. Trasy jsou v souladu se schválenou koncepcí cyklodopravy. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči WAY project Jindřichův Hradec za cenu 369 000 Kč bez DPH.

 • Výměna nábytku ve dvou třídách 2. stupně 3. ZŠ

V rámci zakázky bude provedena obměna stávajícího nevyhovujícího a dosluhujícího nábytku ve dvou třídách druhého stupně v Základní škole Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746. Budou vyměněny skříňové sestavy a katedry učitelů ve třídách zeměpisu a přírodopisu. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky firmě Moderní škola Otice za cenu 198 083 Kč včetně DPH.

 • Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště v areálu 4. ZŠ

Stávající povrch bude po vyrovnání polyuretanovou stěrkou využit jako podkladových plocha pro pokládku nového povrchu. Bude vytvořen odvodňovací žlab okolo hřiště včetně jeho napojení do kanalizace, plocha k odvodňovacímu žlabu bude zadlážděna zámkovou dlažbou včetně spodních konstrukcí, jako nový povrch bude položen umělý trávník s multifunkčním využitím a po celém obvodu plochy bude na ukončení travního koberce namontována nerezová L lišta. Dále budou vytvořeny obrysy hřišť na tenis, volejbal a házenou. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky firmě STAVSPORT PRAHA za cenu 461 213 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 30 dnů.

 • Zhotovení umělého povrchu na terasách 3. MŠ

V rámci zakázky bude na venkovních terasách na betonový povrch, který byl v loňském roce nově zhotoven, položen umělý povrch z polypropylénových dlaždic. Povrch byl vybraný po konzultaci s ředitelkou mateřské školy. Stejný povrch byl již použit na dětské hřiště v mateřské škole na sídl. Pod Kasárny a osvědčil se. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky firmě PRECOL Předměřice nad Jizerou za cenu 132 362 Kč včetně DPH.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L