10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 1. července 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 1. července 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

Zadání zakázky:

  • Chodník Dolní Radouň – zpracování projektové dokumentace

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPředmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby nového chodníku podél silnice 3. třídy ve stanoveném úseku. Trasa byla předběžně projednána s předsedou osadního výboru a rovněž s odborem životního prostředí MěÚ z důvodu možného kácení několika stromů. Podkladem pro zadání bude návrh trasy v mapovém podkladu. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Chodník Dolní Radouň – zpracování projektové dokumentace uchazeči BLAHOPROJEKT České Budějovice za cenu 159 000 Kč bez DPH.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

  • Úprava vjezdu do areálu Služeb města

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového samostatného vjezdu do areálu Služeb města na Jiráskově předměstí, úprava vjezdu do areálu ČEVAKu a oplocení rozdělující oba areály. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla v průběhu zpracování konzultována s oběma provozovateli areálů.

  • Předběžné oznámení veřejných zakázek odboru rozvoje

Rada města schválila zveřejnění předběžného oznámení níže uvedených veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek.

  • Rekonstrukce místní komunikace Radouňka Šeříková, Perleťová

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Šeříková a části ulice Perleťová včetně zkapacitnění dešťové kanalizace v těchto ulicích. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Parkoviště Vajgar trojstředisko I. etapa

Předmětem zakázky je rekonstrukce části stávajících parkovacích ploch v prostoru u objektu trojstřediska na sídlišti Vajgar. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Úprava prostranství u Merkuru 

Předmětem veřejné zakázky je celková úprava prostranství mezi objekty Teplospolu a Merkurem na sídlišti Vajgar včetně řešení vjezdu a parkovacích ploch, prostranství bude řešeno jako pěší zóna. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Parkoviště Na Výsluní 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkovací plochy na pravé straně ulice Na Výsluní ve směru od Václavské. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Třebického přístup k 741/II

Předmětem veřejné zakázky je vybudování zpevněné plochy pro parkování a chodníků v prostoru mezi ulicemi Třebického, Sládkovou a Schwaigerovou u objektů č. p. 739 – 741. Příjezd a chodníky budou s živičným povrchem, parkovací plocha zpevněná polovegetačními prvky. Předpokládané termíny realizace říjen – listopad 2015.

  • Souhlas s otevřením kurzu pro získání základního vzdělání

Rada města schválila otevření kurzu pro získání základního vzdělání v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 ve školním roce 2015/2016. Možnost organizace kurzu pro získání základního vzdělání základní školou je uvedena ve školském zákoně, kde je uvedeno, že pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání. Důvodem otevření kurzu je žádost jednoho účastníka, který má zájem získat základní vzdělání a následně studovat na střední škole v maturitním oboru. Tento kurz bude probíhat jeden školní rok od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dálkovou formou pro jednoho zájemce a na závěr bude ukončen komisionálními zkouškami z předmětů daných školním vzdělávacím programem školy. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu České Budějovice již vydal souhlas s organizováním tohoto kurzu a přidělil do rozpočtu školy potřebné finanční prostředky.

  • Povolení záboru veřejného prostranství v blízkosti zámku

Rada města povolila zábor veřejného prostranství panu Pavlu Malenovi na travnatém pásu mezi zámkem a rybníkem Vajgar pro umístění stanu a 6 židlí ve dnech 10. a 11. července 2015 za účelem zapojit se ke cvičení jógy pro kolemjdoucí zájemce.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L