9.5 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 20. května 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. května 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

Poskytnutí finančních dotací na podporu kultury a zájmové činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015 

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníV rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2015 byla stanovena v první výzvě pro rok 2015 dvě opatření, a to opatření č. 1 – Celoroční činnost kulturních a zájmových organizací – a opatření č. 2 – Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce. Celková alokace dotačního programu na rok 2015 činí 590 000 Kč. V první výzvě byla rozdělena celá alokovaná částka 500 000 Kč. V rámci harmonogramu přípravy a realizace dotačního programu je na tento rok naplánována ještě výzva č. 2, kde je alokovaná zbylá částka 90 000 Kč.

Součet požadavků u opatření č. 1 představoval částku 586 140 Kč – celková alokace byla 300 000 Kč

Součet požadavků u opatření č. 2 představoval částku 350 555 Kč – celková alokace byla 200 000 Kč.

Grantová komise zasedala dne 6. května 2015 a projednala všechny došlé žádosti. Rada města schválila poskytnutí finančních dotací na podporu kultury a zájmové činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015 podle předloženého návrhu.

Opatření č. 1 – Celoroční činnost kulturních a zájmových organizací

Název organizace Dotace
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 6 000 Kč
Český kynologický svaz ZO č. 121 8 000 Kč
Český svaz včelařů, o. s. 11 000 Kč
Divadelní společnost Jablonský 30 000 Kč
Hamerský potok 8 000 Kč
Horní Žďár žije, z. s. 8 000 Kč
Chrámový sbor Adama Michny 20 000 Kč
ICM Jindřichohradecké centrum mládeže 3 000 Kč
Jana Závodská – Kavárna FotoCafé 5 000 Kč
Jihočeské vojenské sdružení rehabilitovaných 3 000 Kč
Jindřichohradecký symfonický orchestr 30 000 Kč
Klub historických vozidel Jindřichův Hradec v AČR 4 000 Kč
Klub historie letectví v Jindřichově Hradci 25 000 Kč
Klub výsadkových veteránů, o. s. 5 000 Kč
Lenka Průchová 4 000 Kč
Náboženská obec Církve československé husitské 7 000 Kč
Občanské sdružení Přírodní zahrada 5 000 Kč
Obec baráčníků Kunifer 12 000 Kč
Okresní organizace českého svazu žen Jindřichův Hradec 4 000 Kč
Pěvecký sbor Smetana 30 000 Kč
Přátelé starého Jindřichova Hradce 30 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Skrýchov 11 000 Kč
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, o. s. 3 000 Kč
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka 15 000 Kč
Spolek akvaristů Skalárka 3 000 Kč
Svaz českých filatelistů 7 000 Kč
Zikaron, z. s. 3 000 Kč

Opatření č. 2 – Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce

Název organizace a akce Dotace
Jana Závodská – Kavárna FotoCafé 3 000 Kč
Dny dokumentárního filmu
Jana Závodská – Kavárna FotoCafé 20 000 Kč
Kinematograf bratří Čadíků
Jindřichohradecká kulturní společnost 23 000 Kč
3. Benátská noc a Hravé dětské odpoledne
Jiří Kulha 4 000 Kč
Vajgarfest
Josef Čech – Pyrosoft 30 000 Kč
Benefiční koncert „Dětská naděje“
Ing. Martin Musil 12 000 Kč
Husité na talíři
Náboženská obec Církve československé husitské 12 000 Kč
Mime fest 2015
Občanské sdružení Děbolínský medvídek 17 000 Kč
Oslavy 760 let Děbolína
Prospere, s. r. o. 5 000 Kč
MAXXI OPENPARTY
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka 15 000 Kč
14. Dadainspirační dny
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka 10 000 Kč
Koncert kvarteta Ostrý/Štajnochrová/Sedmidubský/Mašek
Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků 5 000 Kč
Setkání přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků
X-TET, o. s. 15 000 Kč
Zpívání nad Nežárkou
Zikaron, z. s. 4 000 Kč
Sukot (den židovské kultury)
ZO OSŽ ČD železniční stanice J. Hradec 25 000 Kč
Den železnice

Přidělení dotací v rámci dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti 2015

V řádném termínu bylo do dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2015 podáno celkem 26 žádostí, z toho 16 žádostí bylo podáno do opatření č. 1 Podpora registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (celková alokace 800 000 Kč), 7 žádostí bylo podáno do opatření č. 2 Podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí (celková alokace 120 000 Kč), a 3 žádosti byly podány do opatření č. 3 Podpora zaměřená na protidrogovou činnost (celková alokace 50 000 Kč).

Grantová komise provedla hodnocení jednotlivých žádostí. Rada města po projednání schválila přidělení dotací v rámci dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti 2015 do výše 50 tisíc korun jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu a souhlasila s přidělením dotací vyšších než 50 000 Kč, ty ale musí ještě projednat a schválit zastupitelstvo města.

Opatření č. 1 – Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb

Název poskytovatele soc. služby Dotace
Centrum sociálních služeb J. Hradec – Domov seniorů 110 000 Kč
Farní charita J. Hradec – Noclehárna 110 000 Kč
Farní charita J. Hradec – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 25 000 Kč
Farní charita J. Hradec – odborné soc. poradenství 16 000 Kč
Fokus 65 000 Kč
I MY, o. p. s. 10 000 Kč
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 39 000 Kč
Ledax 10 000 Kč
Mesada – sociálně aktivizační služby pro seniory 100 000 Kč
Mesada – osobní asistence 50 000 Kč
Otevřená OKNA z. ú. Chráněné bydlení 100 000 Kč
Otevřená OKNA z. ú. Sociálně terapeutická dílna 85 000 Kč
Proutek – Chráněné bydlení 50 000 Kč
Proutek – Podpora samostatného bydlení 10 000 Kč
SNN – poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 10 000 Kč
Středisko rané péče Č. Budějovice 10 000 Kč

Opatření č. 2 – Podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí

Název poskytovatele služby Dotace
Český červený kříž J. Hradec 30 000 Kč
Hospic Prachatice 2 000 Kč
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit 35 000 Kč
META – Podpora rodin v evidenci OSPOD 2 000 Kč
Otevřená OKNA z. ú. – Centrum pro rodinu 18 000 Kč
Otevřená OKNA z. ú. – D KLUB , Spolu 5 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR 28 000 Kč

Opatření č. 3 – Podpora organizací vykonávající protidrogovou činnost

Název poskytovatele soc. služby Dotace
META – Terénní program 20 000 Kč
META – Odborné sociální poradenství 20 000 Kč
META – Specifická primární prevence pro školy a školská zařízení 10 000 Kč

Návrh zadání veřejné zakázky

Chodník a zastávky Vídeňská

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a výstavba nového chodníku a stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/128 v úseku od mimoúrovňové křižovatky ke křižovatce s účelovou komunikací Jiráskovo předměstí, součástí jsou i úpravy autobusových zastávek a křižovatky s účelovou komunikací a bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Chodník bude umístěný na krajnici stávající komunikace, povrch živičný. Část prací byla provedena v předstihu v návaznosti na výměnu povrchu komunikace II/128. Předpokládaný termín realizace je polovina září až konec listopadu 2015.

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu bývalé školy v místní části Radouňka

Město je vlastníkem objektu bývalé školy č. p. 45 v místní části Radouňka. Tento objekt není v současné době využívaný. Osadní výbor místní části požádal o zařazení projektu rekonstrukce tohoto objektu na spolkový dům, kde by vznikly prostory pro činnost osadního výboru a jednotlivých zájmových spolků místní části. Objekt je technicky ve stavu odpovídajícím jeho stáří, bude nutná rekonstrukce. Rada města po projednání schválila zahájení projektové přípravy rekonstrukce objektu bývalé školy v místní části Radouňka a schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy objektu bývalé školy v místní části Radouňka – zpracování projektové dokumentace.

Opravy chodníků Vajgar a Bezručova

Opravy chodníků – sídliště Vajgar u 5. základní školy – Předmětem zakázky je oprava povrchů stávajících chodníků u areálu 5. základní školy a od podchodu pod tělesem silnice I/34 k objektu č. p. 658/III v celkové délce 289 m. Bude provedena výměna obrubníků, podkladních vrstev a položen nový živičný povrch. Předpokládaný termín realizace je začátek září až konec října 2015.

Opravy chodníků – ulice Bezručova – Předmětem zakázky je oprava povrchů stávajících chodníků v ulici Bezručova v úseku mezi ulicemi arch. Teplého a Českou v celkové délce 2 x 102 m. Bude provedena výměna obrubníků, podkladních vrstev a položen nový živičný povrch, součástí je i výměna stávajícího veřejného osvětlení. Předpokládaný termín realizace je polovina září až polovina listopadu 2015.


Jmenování ředitelky 4. základní školy

Rada města po projednání jmenovala Mgr. Janu Šperlovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 s účinností od 1. 8. 2015 na dobu neurčitou.


Reprodukce požární techniky pro jednotku požární ochrany – pořízení nové CAS

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Reprodukce požární techniky pro jednotku požární ochrany – pořízení nové CAS, Jindřichův Hradec uchazeči WISS CZECH Halenkovice za cenu 4 645 200 Kč bez DPH, s cenou záručního servisu 350 Kč/hod. bez DPH, se lhůtou dodání 10 dnů od podpisu smlouvy, záruční lhůtou vozidla (podvozku) 36 měsíců a záruční lhůtou nástavby 60 měsíců. Veřejná zakázka bude spolufinancována z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR částkou 2 500 000 Kč a z Jihočeského kraje částkou 700 000 Kč.

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L